Un vegada més, un Reial Decret canvia el dia a dia de les nostres empreses. A part​​ir d’ar​​​​a les empreses​​​​ hauran de registrar les hores de la jornada laboral dels seus treballadors.​​​​​ Com sempre, a CESI et volem acompanyar.                                       ​E​​​n aquesta oca​sió es​ modifica l’Estatut dels Treballadors pel que fa al registr​e​ de jo​rn​ada​​​ perquè empreses facin un registre diari de l’horari dels seus treballadors. D’acord amb el criteri marcat per la Inspec​ció de Treball l’any 2016, el sistema de registre r​esulta de lliure elecció per a l’empresa, sempre que el mètode utilitzat garanteixi la fiabilita​t i inv​ariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, ​cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada. Sense perjudici d’això, els convenis col·lectius podrien arribar a exigir l’adopció d’un sistema concret.

També s’estableix que les companyies hauran de conservar els registres durant quatre anys i que romandran a la disposició dels treballadors, sindicats i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Tots els treballadors tenen l’obligatorietat de ser registrats, però més ​​​equívoc pot resultar el tractament de la informació dels treballadors a temps parcial, que es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment. L’empresari ha de lliurar una còpia al treballador juntament amb la nòmina. En aquesta còpia han de constar les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.

Els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries. Només en cas de força major es podrien realitzar, però ha de ser una situació extrema (un cas de força major climatològic o accidental, en cap cas un simple desquadre horari o de personal). Entenem per hores complementàries, les realitzades com a addició a les hores ordinàries signades en el contracte. Aquestes hores no es paguen com les ordinàries i han d’estar pactades per escrit entre treballador i empresa. El nombre d’hores complementàries no pot excedir el 30% de les hores ordinàries del contracte.

La gestió d’aquesta tasca pot suposar una complicació i pèrdua de temps per a moltes empreses per poc que tinguin una mínima rotació de personal. Incorporar el millor servei per a la vostra empresa en particular, us estalviarà temps i diners. Ens oferim per realitzar un estudi de les vostres necessitats, valorar quina és la millor solució i implementar-lo de la manera més fàcil i àgil per als vostres interessos.

Control de presència, què implica?
Si t'agrada, comparteix...
FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *